Vedtekter

Les våre vedtekter her: 

 • 1. Navn.

Senterets navn er: Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge (Vårres).

 • 2. Formål.

Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge er et ikke-kommersielt og uavhengig ressurssenter for innsamling og formidling av brukererfaringer fra barn, unge og voksne med:

 • Psykiske lidelser
  • Neuropsykiatriske vansker      
 • Psykiske vansker / utfordringer
 • Avhengighetsproblematikk

- og deres pårørende.

Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge skal:

 • Være et knutepunkt mellom fagmiljø og brukere/pårørende
 • Formidle og gyldiggjøre erfaringskunnskap
 • Være en arena for erfaringsutveksling
 • Være et regionalt knutepunkt for recovery
 • Gi tilgang til informasjon om rettigheter, muligheter og støtteordninger
 • Være en aktør i opplærings- og informasjonstiltak overfor det offentlige hjelpeapparat
 • 3. Arbeidsoppgaver.

 

 • Kurs og informasjonsvirksomhet overfor:
  • hjelpeapparatet, etater, fagmiljø
  • ulike brukergrupper, pårørende og befolkningen for øvrig
 • Egenutviklede kurs og informasjon i samarbeid med ulike organisasjoner og institusjoner,    herunder Lærings- og mestringssentra.
 • Selvhjelps- og mestringsgrupper.
 • Barne- og ungdomsgrupper, sommerleirer, treffsteder for brukere og pårørende.
 • Samlinger for tillitsvalgte i deltakende organisasjoner, deres bruker-representanter, likepersoner og igangsettere av selvhjelpsgrupper.
 • Innsamling og formidling av bruker- og pårørendeerfaringer.
 • Prosjekter
 • Arbeide med brukermedvirkning og være representert i ulike råd og utvalg.
 • Opplæring, ivaretakelse og oppfølging av brukerrepresentanter

 

 • 4. Samarbeidspartnere/aktører.

Behandlings- og hjelpe- apparat, utdanningsinstitusjoner, skole – og barnehage, frivillige organisasjoner, forskningsmiljøer og samarbeidsforum innenfor psykisk helse området og avhengighetsproblematikk, øvrige brukerstyrte senter og deres felles forum.

 • 5. Styret.


Styrets leder og nestleder skal representere en av brukerorganisasjonene

Nestleder velges blant styrets medlemmer i første styremøte etter årsmøtet

Leder og nestleder skal ikke komme fra samme organisasjon

Styret settes sammen av 1 representant fra hver av de samarbeidende organisasjoners fylkeslag og de deltagende institusjoner, men slik at brukernes organisasjoner har flertall.

Styremøtene kan avholdes via kommunikasjonsverktøy med lyd, fysiske møter eller en kombinasjon av disse. For at styremøtet skal være gyldig må mer enn 1 organisasjon være representert.

Styret er beslutningsdyktig når minst 50 % av styremedlemmene deltar på møtet.

Møteplan for styremøter for det neste året settes opp på første styremøte etter årsmøtet.

 

 • 6. Arbeidsutvalg (AU)

Styret skal i første møte etter Årsmøte velge ett AU. AU skal bestå av Styreleder og to (2) medlemmer samt et (1) Varamedlem. Daglig leder deltar i møtene.

Arbeidsutvalget kan ikke forplikte Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge økonomisk eller ressursmessig uten gyldig vedtak i styret.

 • 7.     Årsmøtet

 

Årsmøtet består av inntil to (2) representanter fra hver av de samarbeidende organisasjoner / organisasjonsledd og en (1) representant for hver av de samarbeidende institusjoner.

Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkalling sendes ut senest 4 uker før årsmøtet.

Innkomne saker må meldes inn innen 2 uker før årsmøte. Samtidig må organisasjonene melde inn representanter til årsmøtet.

For at årsmøtet skal være beslutningsdyktig må over halvparten av de samarbeidende organisasjonene være til stede.

På årsmøtet kan man ikke stemme via fullmakt.                                                                                                                                           

Agenda for årsmøtet skal inneholde:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av sakliste
 3. Valg av møtefunksjonærer
 4. Godkjenning av årsberetning
 5. Godkjenning av revidert regnskap
 6. Godkjenning av handlingsplan
 7. Budsjettet tas til orientering
 8. Innkomne saker
 9. Valg på styreleder

 

 • 8 Ekstraordinært årsmøte

Det kan kalles inn til ekstraordinært årsmøte dersom 2/3 av organisasjonene krever det eller ordinært årsmøte ikke har vært beslutningsdyktig.

Ekstraordinært årsmøte innkalles med 2 ukers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker det er innkalt til.

 • 9 Valg

På årsmøtet utnevnes styret etter følgende mal:

Styreleder velges etter innsendte forslag fra organisasjonene for en periode på 2 år.

Representanter til styret i Vårres oppnevnes av hver av de samarbeidende organisasjoner med personlig vara; frist for innmelding av representanter 2 uker før årsmøtet.

 

 • 10 Oppløsning

Oppløsning av Vårres kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Eventuelle midler låses i 2 år. Gjenstående midler som ikke må tilbakebetales bevilgende myndighet, fordeles likt mellom de tilhørende organisasjoner etter 2 år.

 • 11. Vedtektsendringer.

Endring av disse vedtekter kan kun finne sted på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall.

 

Vedtektene vedtatt på årsmøte 09.03.2021

De kan også lastes ned som pdf her:  Vedtekter

Joomla Social by OrdaSoft!
 

Vårres bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.