NevSom - Nasjonalt Kompetansesenter for neuvroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier - ADHD, Autisme, Tourette Syndrom og hypersomniee

NevSom skal bidra til å høyne kompetansen om AD/HD, Autisme, Tourettes syndrom og hupersomnier i det tverrsektorelle hjelpeapparatet, slik at disse pasientene får bedret sin livskvalitet og muligheter gjennom helhetlig tiltaksutvikling i et livsløpsperspektiv. Arbeidet inkluderer ikke utredning, behandling eller oppfølging av pasienter.

Nasjonalt kompetansesenter for neuvroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier eies av Helse Sør-Øst og er plassert i avdelingen Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser i kvinne - barn klinikken, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål. NevSom finansieres i sin helhet av helse og omsorgsdepartementet over statsbudsjettet.
Mandatet kan likevel leses her. Nytt mandat forventes i forbindelse med at flere senter overføres fra staten til helseforetakene, og det kan du lese mer om på Sosial- og helsedirektoratets nettsider, her.

Gå til NevSom's egen hjemmeside www.nevsom.no for å lese mer