Andre brukerstyrte senter

 

Det er i dag fem regionale brukerstyrte senter i Norge. Det er Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt-Norge, Bikuben, KBT-senteret, Sagatun og Rom-Agder. Alle sentrene jobber for å fremme brukeres og pårørendes stemmer i møte med tjenesteytere og offentlige myndigheter.

 

kbt

KBT Midt-Norge ligger i Trondheim i Trøndelag fylke. KBT er et kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. Hovedsatsningsområdene er styrking av brukernes erfaringer som kunnskap i tjenesteutviklingen gjennom Bruker Spør Bruker-evalueringer og åpen innovasjon ved dialog og samskaping av nye tjenester. KBT samarbeider med brukerorganisasjoner, kommuner og helseforetak og er en ressursbase for disse.

 

sagatun Sagatun Brukerstyrt Senter ligger på Hamar i Hedmark fylke. Senteret er et knutepunkt for recovery og jobber både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Senteret samarbeider med brukerorganisasjonene om å styrke brukermedvirkningen innen psykisk- helse og rusfeltet. Senteret utvikler og sprer kompetansefremmende tiltak innen brukerstyrking, brukermedvirkning og brukerstyring og er en brobygger mellom fagog brukererfaring. . «Verktøykassa for brukermedvirkning» er et kursopplegg for å styrke brukerne og lære tjenestene god brukermedvirkning i praksis. Verktøykassa ledes og administreres fra Sagatun og spres på nasjonalt nivå.

bikuben

 

Bikuben ligger i Borkenes i Troms fylke. Senteret jobber for åpenhet og økt kunnskap om psykisk helse og rus. Dette gjør de bl.a ved å formidle bruker og pårørende erfaringer. Målet er å påvirke til et bedre   tjenestetilbud og bidra til økt livskvalitet.

 

 

 

 

romROM-Agder ligger i Kristiansand i Vest-Agder fylke. ROM (råd og muligheter) er en ressursbase for brukermedvirkning på lokalt og regionalt nivå som gjennom et tiår har drevet samhandling og tjenesteutvikling i samarbeid med fag og utdanning innenfor det psykiske helsefeltet og de sosiale tjenestene. Senteret samarbeider med en rekke instanser og deltar jevnlig i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt. Hovedpartner har vært Italia hvor senteret siden 2008 har hatt årlige utveksling mellom brukere og skoleelever med målsetting om å redusere stigma ved psykiske lidelser.