Handlingsplan 2017-2019

HANDLINGSPLAN FOR Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge.

 

For perioden 2017 - 2019.

 

 

Hovedmål.

 

Vårres regionalt brukerstyrt senter er et ressurssenter for innsamling og formidling av brukererfaringer fra barn, unge og voksne med ulike psykiske lidelser og tilstander, avhengighetsproblematikk, samt deres pårørende.

 

Målgruppen er brukere og pårørende med spesiell fokus på barn, ungdom og deres pårørende.

 

Vårres regionalt brukerstyrt senter skal:

 • Være et knutepunkt mellom fagmiljø og brukere/pårørende
 • Formidle og gyldiggjøre erfaringskunnskap
 • Være en arena for erfaringsutveksling
 • Være et regionalt knutepunkt for recovery
 • Gi tilgang til informasjon om rettigheter, muligheter og støtteordninger
 • Være en aktør i opplærings- og informasjonstiltak overfor det offentlige hjelpeapparat

 

Dette skal gjøres gjennom:

 

Informasjons og opplæringstiltak

Treffsteder

Aktiviteter

 

Tilbudet skal omfatte:

 • Mestringskurs
 • Samarbeid om dagskurs for pårørende til barn/ungdom med mulighet for å ta med pedagogisk personale i tilknytning til barn/ungdom.
 • Oppfølgings- kurs /grupper.
 • Samarbeid om dagskurs for nydiagnostiserte voksne.
 • Kurs for voksne med egne diagnoser
 • Kurs for pårørende til voksne med diagnoser
 • Parkurs

 

Tilbudet kan også omfatte:

 • Deltagelse ved kurs/seminarer arrangert av medlemsorganisasjonene eller hjelpeapparatet, samt i utvalg og lignende som arbeider innenfor helsefeltet.

 

Herunder:

 • Nettverkskonferanser.
 • Konferanser arrangert av medlemsorganisasjonene.
 • Prosjektgrupper i forb. med offentlig arbeid.
 • Offentlige arbeidsutvalg og lignende.
 • Diskusjonsfora, paneldebatter og lignende

 

-etablere selvhjelpsgrupper.

 • Ivaretagelse av igangsettere og informasjon rundt selvhjelpsarbeidet.

 

Tilbudet skal omfatte.

 • Selvhjelpsgrupper – mestringskurs alle bruker- / pårørende grupper.

 

-likepersonsarbeid - brukermedvirkning

Tilbudet skal omfatte:

 

 • Ivaretakelse av likepersoner i organisasjonene gjennom kurs, samlinger og samtaler
 • Brukermedvirkning – brukerbank
 • Opplæring – oppdatering av likepersoner
 • Kurs i helsepedagogikk for brukere / pårørende
 • Organisasjonskurs
 • Oppfølging av brukerrepresentanter

 

-aktiviteter for brukere og pårørende – herunder samarbeid med de

enkelte organisasjoner

 

Tilbudet skal omfatte:

 • Etablering av ulike gruppetilbud – treffsteder – for alle målgrupper
 • Alene eller i samarbeid med organisasjoner gjennomføre sommerleirer for barn / ungdom

-sikring av økonomi – rammebetingelser.

 • Sikre forankring i hjelpeapparatet.

 

Gjennom:

 • Aktiv deltagelse i nettverksoppbygging rundt Autisme/ADHD/Tourette/Narkolepsi.
 • Etablere kontakt med Helse-Midt Norge på administrativt nivå.
 • Deltakelse i planarbeide innenfor psykisk helse på kommunalt og regionalt nivå.
 • I samarbeid med de øvrige brukerstyrte sentrene opprette nasjonalt knutepunkt for recovery, og selv ivareta regional funksjon som knutepunkt.

-sikre videre midler fra Shdir.

Gjennom:

 • Søknad til direktoratet innen tidsfrister
 • Rapportering av aktivitet
 • Regnskapsrapporter
 • nettverksarbeid

-sikre annen finansiering

Gjennom:

 • Kursarrangement for fagpersoner
 • Prosjektsøknader Extra stiftelsen
 • Prosjektsøknader Shdir
 • Kommunale midler
 • Fond og stiftelser
 • Helse Midt-Norge